dr n. med. Elżbieta Nowara


Spis publikacji:
 
 1. Głowala-Kosińska M, Chwieduk A, Nieckula J, Saduś-Wojciechowska M, Grosicki S, Rusin A, Nowara E, Giebel S. Association of circulating regulatory T cell number with the incidence and prognosis of diffuse large B cell lymphoma. Eur J Haematol. 2013 May 17. doi: 10.1111/ejh.12144. [Epub ahead of print]

 

 1. Cohn AL, Tabernero J, Maurel J, Nowara E, Sastre J, Chuah BY, Kopp MV, Sakaeva DD, Mitchell EP, Dubey S, Suzuki S, Hei YJ, Galimi F, McCaffery I, Pan Y, Loberg R, Cottrell S, Choo SP. A randomized, placebo-controlled phase 2 study of ganitumab or conatumumab in combination with FOLFIRI for second-line treatment of mutant KRAS metastatic colorectal cancer. Ann Oncol. 2013 Mar 19. [Epub ahead of print]

 

 1. Nowara E, Huszno J. Skin toxicity after palliative chemotherapy containing pegylated liposomal doxorubicin for ovarian cancer patients. Annals of Palliative Medicine. 2013; 2: 71-75

 

 1. Giebel S, Kruzel T, Czerw T, Sadus-Wojciechowska M, Najda J, Chmielowska E, Grosicki S, Jurczyszyn A, Pasiarski M, Nowara E, Glowala-Kosinka M, Chwieduk A, Mitrus I, Smagur A, Holowiecki J. Intermediate-dose Ara-C plus G-CSF for stem cell mobilization in patients with lymphoid malignancies, including predicted poor mobilizers. Bone Marrow Transplant. 2013 [Epub ahead of print]

 

 1. Nowara E, Suwiński R. Impact of educational differences as measure of socioeconomic status on survival for breast cancer patients. Impact of educational differences as measure of socioeconomic status on survival for breast cancer patients. Wspolczesna Onkol 2012; 16: 345–349

 

 1. Huszno J, Mrochen-Domin I, Zembala-Nożyńska E, Tukiendorf A, Lange D, Nowara E. Mucin secretion activity of gastric cancer as a prognostic factor: a clinicopathological analysis. Wspolczesna Onkol 2012; 16: 159–164

 

 1. Nowara E, Boratyn-Nowicka A, Polakiewicz-Gilowska A, Drosik A, Kustra M, Huszno J. Chemotherapy for gastric cancer patients – time for personalization in medicine? Wspolczesna Onkol 2012; 16: 86–89

 

 1. Snietura M, Jaworska M, Mlynarczyk-Liszka J, Goraj-Zajac A, Piglowski W, Lange D, Wozniak G, Nowara E, Suwinski R. PTEN as a prognostic and predictive marker in postoperative radiotherapy for squamous cell cancer of the head and neck. PLoS One. 2012, 7:e33396

 

 1. Huszno J, Nowara E, Suwiński R. Rola polimorfizmów genowych w terapii celowanej molekularnie – inhibitory kinazy tyrozynowej. Onkol Pol 2012, 3:111-115

 

 1. Huszno J, Starzyczny-Słota D, Nowara E. Sunitynib u chorych na raka nerki z przerzutami – doświadczenie własne. Onkol. Pol. 2012, 2: 60-64

 

 1. Agnelli G, George DJ et al.; SAVE-ONCO Investigators Collaborators: Nowara E et al. Semuloparin for thromboprophylaxis in patients receiving chemotherapy for cancer. N Engl Med 2012, 7: 601-9

 

 1. Huszno J, Nowara E, Suwiński R. Znaczenie polimorfizmów genowych w chemioterapii nowotworów. Nowotwory 2011; 2: 33-44

 

 1. Huszno J, Nowara E, Suwiński R. Rola polimorfizmów genowych w terapii przeciwnowotworowej ukierunkowanej na cele molekularne – przeciwciała monoklonalne. Onkol. Pol. 2011, 14,3:157-162

 

 1. Mrochem-Kwarciak J, Mrochen-Domin I, Wojcieszek A, Deja R, Chmura A, Masłyk B, Nowara E, Kaleta B, Kołosza Z, Bartnik W. Usefulness of osteopontin (OPN) determinations in ovarian cancer patients who underwent first-line chemotherapy. Ginekol Pol. 2011, 82, 911-917

 

 1. Suwiński R, Śnietura M, Jaworska M, Nikiel B, Woźniak G, Mucha-Małecka A, Tarnawski R, Nowara E, Lange D. Radioterapia wielowymiarowa raków płaskonabłonkowych regionu głowy i szyi: nowa koncepcja u progu praktyki klinicznej. Nowotwory 2011; 1: 36-42

 

 1. Drosik-Rutowicz K, Nowara E, Leśniak A, Nieckula J, Kozaczka M. Pierwotne guzy zarodkowe śródpiersia – leczenie i czynniki prognostyczne. Onkol Pol 2011; 1:25-28

 

 1. Kaleta B, Nowara E, Mrochen-Domin I. Wielomiesięczna regresja zmian nowotworowych umożliwiająca pełną aktywność zawodową u chorej na raka piersi w stadium rozsiewu, u której prowadzono leczenie anty-HER2. Onkologia w Praktyce Klinicznej 2011; 7:A1-A3

 

 1. Mrochen-Domin I, Chmielik E, Starzyzny-Słota D, Nowara E, Sikora M. Chemioterapia w leczeniu grasiczaka w stadium rozsiewu – opis przypadku, doświadczenie własne. Pneumonologia i Alergologia Polska 2011; 3

 

 1. Silniejsza od raka. Poradnik dla kobiet zdrowych i chorych na raka piersi. Pod redakcją dr n. med. Elżbiety Nowary. Autorzy: Bal W, Drosik A, Jarząb M, Kustra M, Nieckula J, Nowara E, Polakiewicz-Gilowska A, Samborska-Plewicka M, 2011

 

 1. Pieńkowski T, Pikiel J, Jagiełło-Gruszweld A, Wojtkiewicz M, Nowara E, Załuski J, Chmielowska E, Ryniewicz-Zander I, Krzyżanowska J, Goszczyński A. Program rozszerzonego dostępu do leku lapatynib w skojarzeniu z kapecytabiną u chorych na raka piersi z nadmierną ekspresją HER2 w stadium miejscowego zaawansowania lub rozsiewu w Polsce.  Nowotwory 2011, 61:9-15

 

 1. A. Polakiewicz-Gilowska, E. Nowara Korzystny efekt celowanej terapii u chorej na rozsianego raka piersi z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego. Onkologia w Praktyce Klinicznej,2011;tom 7,supl.D:D17-D18

 

 1. Masłyk B, Deja R, Gliwińska J, Kołosza Z, Nowara E. Użyteczność aparatu CellaVisionDM8 w ocenie obrazu wzoru odsetkowego krwinek białych u pacjentów onkologicznych. J Lab Diag 2010, vol 46, 4: 383-389

 

 1. Polakiewicz-Gilowska A, Mrochen-Domin I, Nowara E. Ziarniniak grzybiasty - opis przypadku i przegląd pismiennictwa. Onkologia w Praktyce Klinicznej, 2010, 6 (4): 195-201

 

 1. Kustra M, Nowara E. Liposomalna doksorubicyna (Myocet) z cyklofosfamidem jako terapia pierwszego rzutu w rozsianym raku piersi u chorej po uprzednim stosowaniu doksorubicyna w leczeniu uzupełniającym. Onkologia w Praktyce Klinicznej, 2010; 6: A25- A27

 

 1. Huszno J, Nowara E. Farmakokinetyka i farmakogenetyka w systemowym leczeniu chorych na raka piersi. Onkologia w Praktyce Klinicznej, 2010; 6: 159-170

 

 1. Giebel S, Walewski J, Krawczyk-Kuliś M, Nowara E, Adamczyk-Cioch M, Czyż A, Jurczak W, Lech-Marańda E, Nieckula J, Ostrowska B, Piątkowska-Jakubas B, Piszcz J, Rymkiewicz G, Saduś-Wojciechowska M, Stella-Hołowiecka B, Warzocha K, Zdziarska B, Hołowiecki J. Profilaktyka i leczenie zajęcia ośrodkowego układu nerwowego w nowotworach układu chłonnego. Hematologia, 2010: 1:352-358

 

 1. Giebel S, Walewski J, Nowara E, Nieckula J, Ostrowska B, Rymkiewicz G, Warzocha K, Stella-Hołowiecka B, Meder J, Hołowiecki J. profilaktyka zajęcia ośrodkowego układu nerwowego u chorych na chłoniaka z dużych komórek B. rekomendacje Polskiej grupy Badawczej Chłoniaków (PLGR). Nowotwory 2010, 60: 161-169

 

 1. Giebel S, Labopin M, Ehninger G, Beelen D, Blaise D, Ganser A, Bacigalupo A, Czerw T, Holowiecki J, Fagundes EM, Nowara E, Frassoni F, Rocha V. Association of Human Development Index with rates and outcomes of hematopoietic stem cell transplantation for patients with acute leukemia. Blood. 2010, 116: 122-8

 

 1. Rak piersi – co chciałabym wiedzieć? Najczęściej zadawane pytania przez chorych. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbieta Nowara, 2009

 

 1. Boratyn-Nowicka Agnieszka, Dorota Gabryś, Nowara E. Male breast cancer - own experience.  Central European Journal of Urology, 2009; 62/2: 89-92 

 

 1. Jones A, O'Brien M, Sommer H, Nowara E, Welt A, Pienkowski T, Rolski J, Pham ML, Perraud K, Trillet-Lenoir V. Phase II study of oral vinorelbine in combination with capecitabine as second line chemotherapy in metastatic breast cancer patients previously treated with anthracyclines and taxanes. Cancer Chemother Pharmacol. 2010; 65:755-63

 

 1. Drosik A, Nowara E, Drosik K. Wpływ leczenia systemowego na resekcyjność przerzutów w wątrobie u chorych na raka jelita grubego. Medipress Onkologia 2009, 1: 5- 13 

 

 1. Nowara E, Mrochen-Domin I, Drosik A, Woźniak G. Możliwości leczenia onkologicznego chorych na ziarnicę złośliwą. Onkologia Info 2009, 6(2): 58-65

 

 1. Mrochen-Domin I. Nowara E,  Miszczyk L. Rak jajnika – epidemiologia, patomorfologia, badania diagnostyczne i leczenie. Onkologia Info 2009, 6(1): 15-24

 

 1. Drosik A, Nowara E,  Samborska-Plewicka M. Choroba Castelmana zlokalizowana w obwodowych węzłach chłonnych – opis przypadku. Onkologia Info 2009, 6(1): 10-14

 

 1. Nowara E., Bal W. Niedrobnokomórkowy rak płuca. Rola współczesnej chemioterapii i leczenia celowanego molekularnie. Gabinet Prywatny, 09; 17-22, 2008

 

 1. Mrochen-Domin I, Nowara E, Kaleta B. „Zespół ręka-stopa w następstwie stosowania liposomalnej pegylowanej doksorubicyny u chorych na raka jajnika w fazie nawrotu choroby (doświadczenie własne). Ginekologia Polska, 5; 332-337, 2008 

 

 1. Bal W, Nowara E. „Przerzuty raka jajnika do piersi - opis przypadku i przegląd piśmiennictwa”. Onkologia w Praktyce Klinicznej, 4(1), 2008

 

 1. Nowara E.,  Suwiński R. „Time factor in radiotherapy and chemotherapy for limited disease small-cell lung cancer.”  Cancer Investigator, 2(3) 163-71, 2007                    

 

 1. Nowara E.,  Suwiński R. „Czynnik czasu w radioterapii i chemioterapii chorych na drobnokomórkowego raka płuca”, Pneumonologia i Alergologia Polska, 73(vol.): 32-31, 2005                 

 

 1. Bernas M, Słomian G, Utracka-Hutka B, Nowara E, Maksymiuk B.: „Wysięk w jamie opłucnej jako manifestacja kliniczna nawrotu rdzeniaka płodowego – opis przypadku”, Współczesna Onkologia, 2 (vol.9): 69-71, 2005

 

 1. Nowara E., Suwiński R., Utracka-Hutka B., Słomian G.: „Ocena tolerancji oraz skuteczności paliatywnej chemioterapii irinotekanem chorych na raka jelita grubego”, Współczesna Onkologia, 10 (vol.7): 767-771, 2003,

 

 1. Nowara E,  Szelc S, Syguła D, Plewicka M, Przeorek W.: „Pierwotny nieziarniczy chłoniak złośliwy zatoki szczękowej”, Otolaryngologia Polska, 51(4): 418-21, 1997,

 

 1. Nowara E, Szelc S, Syguła D, Lange D, Plewicka M.: „Nieziarniczy chłoniak złośliwy sutka”, Przegląd Lekarski, 52, 10: 526-528, 1995,