ROZDZIAŁ 2. Cele Stowarzyszenia i środki działania

ROZDZIAŁ 2. Cele Stowarzyszenia i środki działania 

§ 1.

Stowarzyszenie ma charakter naukowy i społeczno-zawodowy.


§ 2.
Następujące są cele Stowarzyszenia:
1. praca nad postępem onkologii klinicznej w Rzeczypospolitej Polskiej,
2. reprezentowanie interesów lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz członków Stowarzyszenia wobec władz publicznych, zawodowych i samorządowych w kraju i za granicą,
3. szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz z nimi współpracujących,
4. zachęcanie i wdrażanie lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej do pracy naukowej,
5. współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki dla rozwoju onkologii,
6. kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych wśród członków Stowarzyszenia,
7. współudział w organizowaniu opieki onkologicznej dla chorych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
8. współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed- i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego w dziedzinie onkologii klinicznej,
9. integracja środowiska zawodowego lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej i reprezentacja w sprawach socjalno-bytowych swoich członków oraz ogółu zatrudnionych i współpracujących z onkologią kliniczną
10. pielęgnowanie tradycji i upowszechnianie wiedzy o historii onkologii klinicznej w Polsce,
11. współpraca z innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami o podobnych celach.

§ 3.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. organizację posiedzeń i zjazdów naukowych,
2. prowadzenie kursów i wykładów zarówno dla członków Stowarzyszenia jak i dla lekarzy innych specjalności,
3. popularyzację zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi,
4. działalność szkoleniową i wydawniczą,
5. współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i samorządami w kraju i za granicą, 
6. współdziałanie z Izbami Lekarskimi,
7. inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe,
8. nagradzanie prac naukowych,
9. przyznawanie stypendiów naukowych,
10. promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami onkologicznymi w kraju i za granicą,
11. konsultacje w sprawach wyposażenia i organizacji placówek onkologicznych,
12. współdziałanie z władzami publicznymi, Izbami Lekarskimi w organizacji opieki onkologicznej w Polsce,
13. współpracę z uczelniami medycznymi, Instytutami naukowymi, władzami publicznymi w opracowywaniu programów nauczania onkologii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie onkologii klinicznej oraz innych dyscyplin, w których niezbędna jest znajomość onkologii,
14. udział przedstawicieli Stowarzyszenia w komisjach przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów onkologicznych,
15. współpracę z konsultantami w zakresie onkologii,
16. współdziałanie z właściwymi władzami publicznymi, zawodowymi oraz Izbami lekarskimi w sprawach socjalno-bytowych swoich członków,
17. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią polskiej onkologii klinicznej,
18. podejmowanie wszelkich innych prac służących realizacji celów statutowych.

§ 5.

1. Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie, jego sekcje i oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwórczym, handlowym, usługowym, komisowym, wydawniczym we wszystkich formach cywilno-prawnych, wynikających z Kodeksu handlowego i ustaw dotyczących działalności gospodarczej osób prawnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia i innej działalności służącej jej celom mogą być tworzone wyodrębnione przedstawicielstwa, zakłady, filie, oddziały i biura
3. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i prawa handlowego.
4. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.