ROZDZIAŁ 1. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 1. Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny Stowarzyszenia 

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej, zwane dalej Stowarzyszeniem.

§ 2.

Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami. Siedzibą Stowarzyszenia jest m.st. Warszawa.

§ 3.

Stowarzyszenie działa na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z chwilą wpisania do rejestru Stowarzyszeń nabywa osobowość prawną. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§ 4.

Stowarzyszenie może powoływać oddziały, które będą posiadały osobowość prawną, podlegające rejestracji przez właściwe sądy rejonowe, oraz sekcje działające na podstawie obowiązujących przepisów prawa i niniejszego statutu a także filie, zakłady i przedstawicielstwa prowadzące działalność gospodarczą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania a także zawiązku Stowarzyszeń.

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnych z napisem POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGII KLINICZNEJ ZARZĄD GŁÓWNY, POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGII KLINICZNEJ (nazwa oddziału), POLSKIE TOWARZYSTWO ONKOLOGII KLINICZNEJ (nazwa sekcji).