ROZDZIAŁ 2. Cele Stowarzyszenia i środki działania

ROZDZIAŁ 2. Cele Stowarzyszenia i środki działania 

§ 1.

Stowarzyszenie ma charakter naukowy i społeczno-zawodowy.

§ 2.

Następujące są cele Stowarzyszenia:

1. praca nad postępem onkologii klinicznej w Rzeczypospolitej Polskiej,

2. reprezentowanie interesów lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz członków Stowarzyszenia wobec władz publicznych, zawodowych i samorządowych w kraju i za granicą,

3. szerzenie zdobyczy nauki i techniki wśród lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej oraz z nimi współpracujących,

4. zachęcanie i wdrażanie lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej do pracy naukowej,

5. współpraca z przedstawicielami innych dyscyplin nauki i techniki dla rozwoju onkologii,

6. kształtowanie i utrwalanie postaw etycznych wśród członków Stowarzyszenia,

7. współudział w organizowaniu opieki onkologicznej dla chorych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

8. współudział w ustalaniu programu i organizacji nauczania przed- i podyplomowego oraz doskonalenia zawodowego w dziedzinie onkologii klinicznej,

9. integracja środowiska zawodowego lekarzy pracujących w dziedzinie onkologii klinicznej i reprezentacja w sprawach socjalno-bytowych swoich członków oraz ogółu zatrudnionych i współpracujących z onkologią kliniczną

10. pielęgnowanie tradycji i upowszechnianie wiedzy o historii onkologii klinicznej w Polsce,

11. współpraca z innymi Stowarzyszeniami i Fundacjami o podobnych celach.

§ 3.

Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków.

§ 4.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1. organizację posiedzeń i zjazdów naukowych,

2. prowadzenie kursów i wykładów zarówno dla członków Stowarzyszenia jak i dla lekarzy innych specjalności,

3. popularyzację zagadnień związanych z chorobami nowotworowymi,

4. działalność szkoleniową i wydawniczą,

5. współpracę z innymi towarzystwami naukowymi, instytucjami naukowymi, społecznymi, zawodowymi i samorządami w kraju i za granicą, 

6. współdziałanie z Izbami Lekarskimi,

7. inicjowanie badań naukowych, ogłaszanie konkursów na prace naukowe,

8. nagradzanie prac naukowych,

9. przyznawanie stypendiów naukowych,

10. promowanie i ułatwianie kontaktów z ośrodkami onkologicznymi w kraju i za granicą,

11. konsultacje w sprawach wyposażenia i organizacji placówek onkologicznych,

12. współdziałanie z władzami publicznymi, Izbami Lekarskimi w organizacji opieki onkologicznej w Polsce,

13. współpracę z uczelniami medycznymi, Instytutami naukowymi, władzami publicznymi w opracowywaniu programów nauczania onkologii oraz programów i organizacji specjalizacji w zakresie onkologii klinicznej oraz innych dyscyplin, w których niezbędna jest znajomość onkologii,

14. udział przedstawicieli Stowarzyszenia w komisjach przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady stanowisk ordynatorów oddziałów onkologicznych,

15. współpracę z konsultantami w zakresie onkologii,

16. współdziałanie z właściwymi władzami publicznymi, zawodowymi oraz Izbami lekarskimi w sprawach socjalno-bytowych swoich członków,

17. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów związanych z historią polskiej onkologii klinicznej,

18. podejmowanie wszelkich innych prac służących realizacji celów statutowych.

§ 5.

1. Dla osiągnięcia celów statutowych Stowarzyszenie, jego sekcje i oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwórczym, handlowym, usługowym, komisowym, wydawniczym we wszystkich formach cywilno-prawnych, wynikających z Kodeksu handlowego i ustaw dotyczących działalności gospodarczej osób prawnych - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dla prowadzenia działalności gospodarczej Stowarzyszenia i innej działalności służącej jej celom mogą być tworzone wyodrębnione przedstawicielstwa, zakłady, filie, oddziały i biura

3. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana poprzez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i prawa handlowego.

4. Stowarzyszenie może zawierać porozumienia i umowy w sprawie współdziałania dla realizacji celów statutowych z innymi stowarzyszeniami, fundacjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.