ROZDZIAŁ 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

ROZDZIAŁ 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 

§ 1.

Stowarzyszenie Składa się z członków:

1. rzeczywistych,

2. wspierających,

3. honorowych.

§ 2.

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być specjalista zajmujący się zachowawczym leczeniem nowotworów tj.: lekarz chemioteraputa, radioterapeuta, hematolog, anestezjolog, pediatra, jak również ginekolog, chirurg, psycholog, technik med., rehabilitant uczestniczący w stosowaniu skojarzonych metod leczenia nowotworów, pracujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Członków rzeczywistych przyjmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia na wniosek właściwego terenowo Zarządu Oddziału, do którego kandydat składa pisemną deklarację, popartą przez dwóch członków rzeczywistych Stowarzyszenia, oraz odpis dokumentu poświadczającego posiadanie odpowiedniej specjalizacji. Zarząd Oddziału decyzje o wystąpieniu do Zarządu Głównego z wnioskiem o przyjęcie członka rzeczywistego podejmuje zwykłą większością głosów. Zarząd Główny o przyjęciu członka rzeczywistego decyduje zwykłą większością głosów. O przyjęciu w poczet członków rzeczywistych Stowarzyszenia zgłoszonego kandydata Zarząd Główny powiadamia pisemnie Zarząd występującego z wnioskiem Oddziału.

3. członkowie rzeczywiści mają czynne i bierne prawo wyborcze.

§ 3.

Członkowie rzeczywiści mają prawo:

1. udziału w zjazdach, posiedzeniach naukowych, kursach i konkursach organizowanych przez Stowarzyszenie na zasadach określonych przez organizatorów oraz we wszystkich innych pracach prowadzonych przez Stowarzyszenie,

2. działania w sekcjach Stowarzyszenia,

3. korzystania ze stypendiów fundowanych przez Stowarzyszenie,

4. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w udziale w zjazdach naukowych krajowych i zagranicznych,

5. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach zawodowych i administracyjnych związanych z wykonywaniem zawodu,

6. występowania do władz Stowarzyszenia z wnioskami dotyczącymi spraw Stowarzyszenia,

7. korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach socjalno-bytowych.

§ 4.

Członkowie rzeczywiści Stowarzyszenia zobowiązani są do:

1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów, instrukcji i uchwał władz Stowarzyszenia,

2. czynnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

3. przestrzegania norm etyki zawodowej,

4. regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia. Zarząd Główny może zwolnić częściowo lub całkowicie członka rzeczywistego i obowiązku opłacania składek na wniosek Zarządu Oddziału na określony czas.

§ 5.

1. Członkostwo rzeczywiste Stowarzyszenia ustaje na skutek:

a. śmierci,

b. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie,

c. skreślenia przez Zarząd Oddziału z powodu nieopłacenia składki rocznej bez wyjaśnienia przyczyn, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia,

d. wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego za czyny godzące w dobre imię Stowarzyszenia lub za działanie na jego szkodę,

e. skazania prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego na karę dodatkową utraty praw publicznych.

2. Skreślenia z listy członków dokonuje Zarząd Główny na pisemny udokumentowany wniosek Zarządu Oddziału. O skreśleniu z listy członków rzeczywistych Zarząd Główny powiadamia pisemnie zainteresowanego.

3. Osoba skreślona z listy członków Stowarzyszenia z powodu nieopłacenia składki może być ponownie przyjęta do Stowarzyszenia na zasadach określonych w paragrafie 2 i 3 niniejszego rozdziału, jednakże staż członkowski będzie liczony od daty powtórnego przyjęcia.

§ 6.

Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od wydania orzeczenia. W sprawach o wykluczenie ze Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie decyduje większością 2/3 głosów obecnych członków po wysłuchaniu sprawozdania komisji powołanej do wyjaśnienia okoliczności sprawy przez Zarząd Główny.

§ 7.

1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, która deklaruje stałą współpracę ze Stowarzyszeniem, oddziałem lub sekcją i wnosi roczną składkę członkowską w wysokości uzgodnionej między stronami lub proponuje inne formy wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia zaakceptowane przez Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji.

2. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Główny, Zarząd Oddziału lub Zarząd Sekcji zależnie od woli członka wspierającego wyrażonej na piśmie. O przyjęciu członka wspierającego Oddziały i Sekcje powiadamiają Zarząd Główny z określeniem zakresu i warunków współpracy. Zarząd Główny zatwierdza przyjęcie członka wspierającego na piśmie z prawem zgłoszenia zastrzeżeń zarówno co do osoby, jak i warunków przyjęcia do Stowarzyszenia.

3. Członkowie wspierający mogą fundować stypendia przeznaczone na rozwój określonej dziedziny onkologii i nagrody za prace naukowe dotyczące wybranych zagadnień onkologii.

4. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach i zjazdach organizowanych przez wspieraną jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Komitet Organizacyjny.

5. Członkowie wspierający za zgodą Zarządu Głównego mają prawo zamieszczania informacji o produkowanym przez siebie sprzęcie i lękach w wydawnictwach Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Komitet Redakcyjny Wydawnictwa.

6. Członkowie wspierający nie mają prawa wyborczego.

7. Skreślenia z listy członków wspierających w zależności od szczebla współpracy dokonuje Zarząd Główny, Zarząd Oddziału oraz Zarząd Sekcji:

a. na wniosek członka wspierającego wyrażony piśmie,

b. wskutek niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok lub nie wywiązywania się z deklarowanych form współpracy.

8. O skreśleniu z listy członków wspierających współpracujących z oddziałem, sekcją Zarząd Oddziału lub Sekcji powiadamia pisemnie z uzasadnieniem Zarząd Główny, który zatwierdza tę decyzję. O skreśleniu z listy członków wspierających zainteresowany jest informowany pisemnie przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§ 8.

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia lub w dziedzinie onkologii.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Głównego zwykłą większością głosów.

3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich oraz kosztów uczestniczenia /wpisowego/ w zjazdach naukowych Stowarzyszenia.

4. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia, któremu nadano godność członka honorowego zachowuje wszystkie dotychczasowe uprawnienia.

5. Członek honorowy, nie będący obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiada czynnego ani biernego prawa wyborczego.

6. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów obecnych członków na pisemny wniosek 20 członków rzeczywistych po wysłuchaniu sprawozdania powołanej przez Zarząd Główny komisji specjalnej.