ROZDZIAŁ 4. Władze Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 4. Władze Stowarzyszenia

§ 1.

Władze Stowarzyszenia stanowią:

1. Walne Zgromadzenie Członków.

2. Zarząd Główny.

3. Główna Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

§ 2.

Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia.

§ 3.

Władze Stowarzyszenia mogą uzupełnić swój skład o nowych członków na miejsce tych, którzy ustąpili w czasie kadencji, z tym, że liczba osób dokooptowanych do każdej władzy nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. Możliwość ta nie dotyczy funkcji prezesa i prezesa-elekta Stowarzyszenia, Prezesa Oddziału.

§ 4.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje honorowo.

§ 5.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia odbywa się corocznie w czasie Zjazdu.

4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia co 4 lata mają charakter zebrania sprawozdawczo-wyborczego, na którym wybierane są władze Stowarzyszenia z wyjątkiem prezesa-elekta, który jest wybierany na 2 lata przed końcem kadencji aktualnych władz Stowarzyszenia.

5. O mającym się odbyć Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia Zarząd Główny powiadamia pisemnie członków co najmniej na 30 dni przed terminem z podaniem proponowanego porządku dziennego.

6. W Walnym Zgromadzeniu z głosem stanowiącym biorą udział członkowie rzeczywiści oraz członkowie honorowi obywatelstwa polskiego, z głosem doradczym członkowie honorowi - obywatele państw obcych, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

7. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu Głównego proponując porządek dzienny, po zatwierdzeniu lub uzupełnieniu, którego Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza zebrania spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników zgłoszonych przez uczestników zebrania.

8. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia:

a. uchwala głównie kierunki działania merytorycznego i finansowego Stowarzyszenia,

b. wybiera prezesa-elekta spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący zarząd lub przez uczestników Walnego Zgromadzenia po wysłuchaniu przedstawionego przez kandydatów programu działania,

c. rozpatruje sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

d. uchwala wysokość składki członkowskiej,

e. nadaje godność członka honorowego Stowarzyszenia,

f. podejmuje uchwały w sprawie tematyki, terminu i miejsca następnych zjazdów naukowych,

g. rozstrzyga w sprawie skreślenia z listy członków,

h. rozstrzyga w sprawach wniesionych przez Zarząd Główny,

i. podejmuje uchwały o zmianie statutu i rozwiązaniu się Stowarzyszenia,

j. rozpatruje wnioski zgłoszone przez członków Stowarzyszenia, Zarządy Oddziałów i Sekcji zgłoszone do Zarządu Głównego co najmniej na 20 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków,

k. rozpatruje inne sprawy nie należące do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

9. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia sprawozdawczo-wyborcze ma ponadto następujące uprawnienia:

a. udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej

b. zatwierdza przejęcie funkcji prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia przez prezesa-elekta,

c. wybiera członków Zarządu Głównego spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesa-elekta, ustępujące władz Stowarzyszenia lub uczestników Walnego Zgromadzenia,

d. wybiera Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński Stowarzyszenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.

10. Ustępujący członkowie władz Stowarzyszenia mogą być wybierani ponownie. Prezes Zarządu Głównego może powtórnie być wybrany na tę funkcję tylko jeden raz.

11. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, bez względu na liczbę obecnych, chyba, że Ustawa lub niniejszy Statut wymagają surowszych warunków głosowania. Głosowanie jest jawne, ale może być tajne na wniosek chociażby jednego członka Walnego Zgromadzenia. Głosowanie w sprawie wyboru władz jest tajne. Do obliczenia głosów przewodniczący Walnego Zgromadzenia powołuje Komisję Skrutacyjną złożoną z 3 członków, którą zatwierdzają uczestnicy zebrania.

12. Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia Członków są protokołowane. Protokół podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. Protokół przekazywany jest Zarządowi Głównemu.

13. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd Główny:

a. z własnej inicjatywy,

b. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c. na wspólne żądanie zarządów co najmniej 2 Oddziałów i / lub Sekcji Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi Głównemu.

14. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane w terminie do 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane i odbywa się według tych samych zasad proceduralnych.

§ 6.

1. W skład Zarządu Głównego Stowarzyszenia wchodzą:

a. prezes,

b. prezes-elekt wybrany na tę funkcję przez Walne Zgromadzenie Członków na 2 lata przed końcem kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia,

c. ustępujący prezes, który jest członkiem Zarządu Głównego przez 2 lata po zakończeniu kadencji,

d. pięciu członków zarządu

e. przewodniczący Oddziałów Stowarzyszenia,

f. przewodniczący Sekcji Stowarzyszenia,

g. redaktor naczelny organu prasowego Stowarzyszenia

h. specjalista krajowy /doradca/ w zakresie onkologii. Jeżeli nie jest członkiem Stowarzyszenia posiada tylko głos doradczy.

2. Zarząd Główny na pierwszym posiedzeniu po wyborze w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera spośród członków Zarządu wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. Kandydatów na te funkcje zgłasza rozpoczynający kadencję prezes i / lub członkowie Zarządu Głównego. Wybór jest ważny, jeśli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 2/3 statutowego składu Zarządu Głównego.

3. Ustępujący Zarząd Główny przekazuje nowo-wybranym władzom Stowarzyszenia w ciągu 10 dni od zakończenia kadencji wszystkie akta i majątek Stowarzyszenia.

4. Prezes, prezes-elekt, ustępujący prezes, wiceprezes, sekretarz i skarbnik stanowią Prezydium Zarządu Głównego, które kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu Głównego w pełnym składzie powinny być zwoływane nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

6. Do zadań Zarządu Głównego należy:

a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

c. podejmowanie działań i wydawanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących rozwoju onkologii w Polsce,

d. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza

i budżetu oraz zatwierdzanie bilansu rocznego Stowarzyszenia,

e. dysponowanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach uprawnień przyznanych przez Walne Zgromadzenie Członków,

f. powoływanie i rozwiązywanie oddziałów i sekcji i nadzór nad ich działalnością, czuwanie nad przestrzeganiem statutu Stowarzyszenia przez sekcje i oddziały,

g. wydawanie organu prasowego Stowarzyszenia, powoływanie redaktora naczelnego i członków Komitetu Redakcyjnego,

h. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i prowadzenie ewidencji członków,

i. zwoływanie i przygotowywanie Walnych Zgromadzeń i uchwalanie projektowanego porządku obrad, opracowywanie i zgłaszanie wniosków na Walne Zgromadzenie,

j. przygotowywanie Zjazdów Naukowych zgodnie z tematyką i terminem uchwalonym przez Walne Zgromadzenie Członków, powoływanie przewodniczących komitetów organizacyjnych zjazdów i nadzór merytoryczny i finansowy nad organizacją zjazdów,

k. podejmowanie uchwał w sprawie udziału przedstawicieli Stowarzyszenia

w Naukowych zjazdach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych,

l. przedstawianie kandydatów na członków międzynarodowych stowarzyszeń naukowych,

m. przyznawanie stypendiów naukowych i ogłaszanie konkursów na prace naukowe,

n. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

o. przyjmowanie dotacji, darowizn i zapisów,

p. zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia,

q. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,

r. współdziałanie z władzami publicznymi, zawodowymi i samorządowymi

w sprawach socjalno-zawodowych swoich członków,

s. prowadzenie archiwum Stowarzyszenia i muzeum onkologii polskiej,

t. zatrudnianie pracowników Zarządu Głównego zgodnie z przepisami prawa pracy oraz decydowanie o wysokości ich poborów.

7. Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia ustala zakres czynności członków Zarządu Głównego.

8. Zarząd Główny na wniosek Prezesa może powoływać komisje stałe lub doraźne dla wydania opinii lub działania w sprawach określonych we wniosku o powołanie komisji. Stałymi komisjami Zarządu Głównego powinny być:

a. komisja ds. naukowych i nazewniczych,

b. komisja ds. kształcenia i specjalizacji,

c. komisja ds. socjalno-zawodowych,

d. komisja historyczna.

9. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków w tym prezesa lub wiceprezesa. W razie równości głosów rozstrzyga głos prezesa lub w razie jego nieobecności wiceprezesa.

10. Zarząd Główny może zatrudniać pracowników Stowarzyszenia zgodnie

z obowiązującymi przepisami.

11. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż co 3 miesiące. Uchwały Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków, w tym prezesa lub wiceprezesa. Uchwały Prezydium Zarządu przekazywane są do wiadomości i akceptacji Zarządu Głównego na najbliższym zebraniu.

12. Posiedzenia Zarządu Głównego i Prezydium są protokołowane.

§ 7.

1. Prezes Zarządu Głównego:

a. kieruje pracą Zarządu Głównego Stowarzyszenia w zakresie zadań wymienionych w pkt. 6 § 6,

b. podpisuje w imieniu Zarządu Głównego wraz ze skarbnikiem wszystkie zobowiązania, umowy, układy, oświadczenia i inne akty stanowiące o majątku Stowarzyszenia,

c. podpisuje wraz z sekretarzem wszelkie inne pisma i dokumenty,

d. otwiera, prowadzi i zamyka zebrania Zarządu Głównego, otwiera i zamyka Walne Zgromadzenie Członków i inne posiedzenia Stowarzyszenia,

e. przyjmuje i zwalnia w porozumieniu z sekretarzem i skarbnikiem pracowników Stowarzyszenia.

§ 8.

1. Wiceprezes Zarządu Głównego w razie nieobecności prezesa otwiera, prowadzi

i zamyka zabrania Zarządu Głównego.

2. W przypadku czasowej niemożności sprawowania funkcji przez prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia na jego pisemne upoważnienie potwierdzone przez Prezydium Zarządu Głównego wiceprezes przejmuje na czas ściśle określony kierowanie pracami Zarządu Głównego i wykonuje wszystkie statutowe obowiązki prezesa Stowarzyszenia. Ze swej działalności w tym okresie wiceprezes przekazuje pisemne sprawozdanie prezesowi oraz przedstawia je na najbliższym posiedzeniu Zarządu Głównego.

3. W przypadki trwałej niemożności sprawowania funkcji przez Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia, spowodowanej jego śmiercią, długotrwałą chorobą potwierdzoną przez niezależnego biegłego lekarza lub rezygnacji z funkcji złożonej na piśmie przed upływem kadencji, funkcję Prezesa Zarządu Głównego, z mocy postanowień niniejszego statutu obejmuje Wiceprezes Zarządu Głównego i pełni ją do końca kadencji Zarządu Głównego.

§ 9.

1. Sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia sprawuje swoją funkcję w stałej siedzibie Zarządu Głównego.

2. Do zadań Sekretarza Zarządu Głównego należy:

a. prowadzenie bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz korespondencji w stałym porozumieniu z prezesem lub wiceprezesem Stowarzyszenia,

b. prowadzenie ewidencji członków,

c. sporządzenie protokołów z posiedzeń Zarządu i Prezydium Zarządu,

d. prowadzenie archiwum Stowarzyszenia i muzeum onkologii polskiej,

e. przechowywanie pieczęci Stowarzyszenia.

3. Sekretarz Zarządu Głównego przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na każdym zebraniu Zarządu Głównego.

§ 10.

1. Skarbnik Zarządu Głównego zarządza majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Skarbnik Zarządu Głównego nadzoruje prawidłowość i terminowość rozliczeń finansowych sekcji i oddziałów Stowarzyszenia, zjazdów naukowych oraz innych wpływów uzyskiwanych przez Stowarzyszenie, jego sekcje i oddziały.

§ 11

1. Redaktora Naczelnego organu prasowego Stowarzyszenia wybiera zwykłą większością Zarząd Główny spośród kandydatów zgłoszonych przez prezesa i/lub członków Zarządu Głównego.

2. Kadencja Redaktora Naczelnego trwa 4 lata. Wyboru nowego redaktora dokonuje Zarząd Główny bezpośrednio po rozpoczęciu kadencji. Odwołanie Redaktora Naczelnego przed zakończeniem kadencji wymaga pisemnego wniosku z uzasadnieniem popartego przez trzy czwarte członków Zarządu Głównego.

3. Prezes Stowarzyszenia na wniosek Redaktora Naczelnego po uzyskaniu pozytywnej opinii Zarządu Głównego powołuje i odwołuje Sekretarza Redakcji organu prasowego Stowarzyszenia.

4. Zarząd Główny bezpośrednio po rozpoczęciu kadencji powołuje Komitet Redakcyjny organu prasowego Stowarzyszenia, którego zadaniem jest opiniowanie i kwalifikacja do druku nadesłanych prac naukowych, współudział w ustaleniu programu naukowego i wydawniczego pisma oraz nadzór nad jego realizacją. W zebraniach Komitetu Redakcyjnego z urzędu bierze udział Prezydium Zarządu Głównego. Kadencja Komitetu Redakcyjnego trwa 4 lata. Odwołanie członka Komitetu Redakcyjnego przed upływem kadencji wymaga pisemnego wniosku z uzasadnieniem popartego przez trzy czwarte członków Zarządu Głównego.

5. Redaktor Naczelny odpowiada za poziom naukowy i wydawniczy organu prasowego Stowarzyszenia. Praca redakcji i Komitetu Redakcyjnego jest oparta na regulaminie, który Redaktor Naczelny przedstawia do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.

6. Do podejmowania decyzji w sprawach finansowych i wydawniczych dotyczących organu prasowego Stowarzyszenia uprawniony jest jedynie Zarząd Główny.

§ 12.

1. Zjazdy naukowe Stowarzyszenia odbywają się corocznie zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia członków co do tematyki, terminu i miejsca zjazdu.

2. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Zjazdu, powołany przez Zarząd Główny ustala skład Komitetu, powiadamiając o tym Zarząd Główny. Komitet Organizacyjny Zjazdu wraz z Zarządem Głównym Stowarzyszenia powołuje Komisję Naukową Zjazdu, która układa program naukowy Zjazdu. Komitet Organizacyjny Zjazdu działa w stałej współpracy z Zarządem Głównym Stowarzyszenia.

3. Komitet Organizacyjny Zjazdu kończy swoją działalność po przyjęciu materiałów naukowych, sprawozdań i rozliczeń finansowych przez Zarząd Główny i Główną Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia. Dochody ze Zjazdu przekazywane są na konto Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

§ 13.

1. Główna Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę. Protokół z wyborów zostaje przekazany Zarządowi Głównemu.

2. Kandydatów do Głównej Komisji Rewizyjnej zgłaszają uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz ustępujący Zarząd.

3. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

4. Główna Komisja Rewizyjna nadzoruje pracę Komisji Rewizyjnych Sekcji

i Oddziałów Stowarzyszenia.

5. Główna Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin, który przedstawia Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia do wiadomości.

6. Komisja Rewizyjna ma prawo występować do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądać wyjaśnień.

7. Główna Komisja Rewizyjna przedstawia sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, a na zebraniach o charakterze sprawozdawczo-wyborczym łącznie z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

8. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek może brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 14.

1. Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów rekomendowanych przez Oddziały Stowarzyszenia i/ lub Zarząd Główny oraz zgłaszanych przez Walne Zgromadzenie członków. Członkowie Sądu Koleżeńskiego wybierają spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

2. Sąd Koleżeński powołany jest do rozstrzygania sporów pomiędzy członkami, wynikłych w obrębie Stowarzyszenia oraz rozpatrywania wniosków o wykluczenie Członka ze Stowarzyszenia. Do występowania z wnioskiem o wykluczenie ze Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd Główny., Zarządy Oddziałów lub Sekcji, a także grupa Członków licząca co najmniej 3 osoby.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego przysługuje członkowi prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego rozstrzygnięcie dla Stowarzyszenia jest ostateczne.

4. Szczegółowy tryb postępowania określa regulamin Sądu koleżeńskiego, opracowany przez jego Członków i przedłożony do zatwierdzenia Zarządowi Głównemu.

5. Karami stosowanymi przez Sąd Koleżeński są: upomnienie, nagana, wykluczenie ze Stowarzyszenia.