ROZDZIAŁ 6. Oddziały terenowe Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 6. Oddziały terenowe Stowarzyszenia

§ 1.

Oddział terenowy może być tworzony na podstawie uchwały Zarządu Głównego z jego inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 30 członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

§ 2.

Teren działalności Oddziału siedziby Zarządu ustala Zarząd Główny.

§ 3.

W celu utworzenia Oddziału Zarząd Główny powołuje tymczasowego przewodniczącego, który zwołuje zebranie organizacyjne Oddziału, na którym dokonuje się wyboru władz Oddziału.

§ 4.

Władzami Oddziału są:

1. Walne Zebranie Członków Oddziału,

2. Zarząd Oddziału,

3. Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 5.

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą Oddziału.

2. Walne Zebrania Członków Oddziału mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

3. Walne Zebrania Członków Oddziału zwyczajne odbywają się co 4 lata nie później niż 3 miesiące po wyborze nowego Zarządu Głównego.

4. Do kompetencji zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

a. uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Zarządu Głównego,

b. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału

i Komisji Rewizyjnej Oddziału,

c. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej,

d. wybór przewodniczącego Oddziału,

e. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane przez Zarząd Oddziału z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek co najmniej 20 członków rzeczywistych Oddziału lub z inicjatywy Zarządu Głównego Stowarzyszenia

i rozpatruje sprawy dla których zostało zwołane.

6. W Walnych Zebraniach Członków Oddziału biorą udział z głosem decydującym członkowie rzeczywistości i członkowie honorowi - obywatele polscy, z głosem doradczym pozostali członkowie i zaproszeni goście.

7. Walne Zebranie Członków Oddziału jest władne do podejmowania uchwał zwykłą większością głosów przy obecności w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

8. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków co najmniej 14 dni przed zwołaniem Walnego Zebrania. Przebieg Walnego Zebrania Członków Oddziału protokołuje się, a kopię protokołu przesyła do Zarządu Głównego.

§ 6.

1. Zarząd Oddziału składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, skarbnika i 2 członków.

2. Przewodniczący Oddziału jest wybierany osobno w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępujący Zarząd lub przez uczestników Walnego Zebrania.

3. Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów wybiera

5 członków Zarządu. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd zwykłą większością głosów wybiera ze swego składu wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

4. Kadencja władz Oddziału trwa 4 lata. Ustępujący członkowie władz Oddziału mogą być wybierani ponownie.

5. W razie zmniejszenia się liczby członków Zarządu Oddziału w czasie trwania kadencji, Zarząd Oddziału uzupełnia swój skład o nowych członków na miejsce tych, których mandaty wygasły, z tym, że liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby osób pochodzących z wyboru. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku vacatu na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Oddziału. W przypadku gdy liczba członków Zarządu pochodzących z wyboru zmniejszy się o więcej niż 1/3, albo w przypadku powstania vacatu na stanowisku Przewodniczącego Zarządu Oddziału. Zarząd Oddziału jest zobowiązany zwołać w terminie 14 dni nadzwyczajne Walne Zebranie członków Oddziału, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających. W przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału, uprawnienie to przysługuje Zarządowi Głównemu.

6. Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:

a. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie,

b. kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków Oddziału, postanowieniami Statutu i uchwałami władz Stowarzyszenia,

c. realizowanie celów Stowarzyszenia na obszarze swej działalności,

d. prowadzenie ewidencji członków Oddziału,

e. zarządzanie majątkiem Oddziału Stowarzyszenia,

f. pobieranie składek członkowskich.

7. Zarząd Oddziału ma obowiązek składania corocznych sprawozdań

Zarządowi Głównemu Stowarzyszenia ze swej działalności merytorycznej

i finansowej.

8. Działalność Oddziałów opiera się na samofinansowaniu. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Oddziały mogą prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami. Corocznie 50% wpływów ze składek członkowskich oraz 30% dochodu z działalności gospodarczej Oddziały przekazują na cele Zarządu Głównego Stowarzyszenia.

9. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

10. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się nie rzadziej niż co 6 miesięcy i są protokołowane.

§ 7.

1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 osób wybieranych, na 4-letnią kadencję, w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji wybierają spośród siebie przewodniczącego.

2. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej.

3. Komisja Rewizyjna Oddziału ma obowiązek występowania do Zarządu Oddziału z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej Przewodniczącego i 1 członka Komisji. W przypadku równej ilości głosów oddanych za i przeciw Uchwale, decyduje głos Przewodniczącego.

5. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.

6. Działalność Komisji Rewizyjnej Oddziału podlega nadzorowi Głównej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału składa coroczne sprawozdania ze swej działalności Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

7. Komisja Rewizyjna Oddziału składa sprawozdanie z działalności na Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Oddziału z wnioskiem o udzielenie lub odmowę Zarządowi Oddziału absolutorium.

8. W razie zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, nie więcej jednak niż o 1 członka. Komisja uzupełnia swój skład poprzez dokooptowanie członka, w miejsce tego, którego mandat wygasł. W przypadku gdy w czasie kadencji wygasł więcej niż 1 mandat członka Komisji Rewizyjnej. Zarząd Oddziału obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału celem dokonania wyborów uzupełniających. Jeżeli Zarząd Oddziału nie zwoła Walnego zgromadzenia w terminie 14 dni, uprawnienie to przysługuje Zarządowi Głównemu.

9. Szczegółowy zakres działania Komisji Rewizyjnej Oddziału określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

§ 8.

Zarząd Główny może rozwiązać Oddział terenowy Stowarzyszenia na skutek:

1. zaprzestania działalności,

2. działalności niezgodnej ze Statutem Stowarzyszenia,

3. podziału istniejącego oddziału terenowego na dwa lub więcej oddziałów terenowych albo połączenia dwóch lub więcej oddziałów terenowych w jeden,

4. na pisemny wniosek 2/3 członków Oddziału.