ROZDZIAŁ 7. Majątek i fundusze Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 7. Majątek i fundusze Stowarzyszenia 

§ 1.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią:

a. nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe, pieniądze otrzymywane w drodze darowizn, spadków, zapisów i innych nieodpłatnych przysporzeń, nabyte w czasie istnienia Stowarzyszenia,

b. składki członkowskie,

c. odsetki od kwot zdeponowanych w bankach,

d. wpływy z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym do podpisywania pism dotyczących jego praw i obowiązków majątkowych, upoważnionych jest działających łącznie 2 Członków Zarządu Głównego, przy czym jednym z nich powinien być prezes lub sekretarz lub skarbnik.

3. W odniesieniu do oddziałów Stowarzyszenia uprawnienia, o których mowa w ust. 2, przysługują 2 Członkom Zarządu oddziału, przy czym jednym z nich powinien być przewodniczący lub v-ce przewodniczący lub sekretarz Zarządu oddziału.