ROZDZIAŁ 8. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ 8. Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 1.

Uchwałę W sprawie zmiany Statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. Zmieniony Statut wchodzi w życie po zarejestrowaniu przez właściwy sąd rejestracyjny.

§ 2.

1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia powziętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji oraz cel, na jaki ma być zużyty jako majątek.

3. Likwidatorem Stowarzyszenia na razie jego likwidacji będą członkowie Zarządu Głównego.